Επικοινωνία
Κλείτορος 26, Περιστέρι 121 32,
info@carnaby.gr
Τηλ: +30 210 57 51 049
Back

Όροι Χρήσης

Η χρήση του site από εσάς:


Η CARNABY δεν προβαίνει σε καμιά εγγύηση η υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικά, στοιχεία, υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτό το site, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά, και ζεύξεις, παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμιά εγγύηση, είτε ρητή ειτε σιωπηρή. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου, η CARNABY παραιτείται από όλες τις εγγυήσεις, ρητές η σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισόο σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιων υπολογιστών, και εγγυήσεις που απορρέουν στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης. Η CARNABY δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται οτι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα ειναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, οτι τα ελαττώματα θα διορθώνονται, ή οτι αυτό το site ή ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχουν ιούς η άλλα επιζήμια στοιχεία. Η CARNABY δεν προβαίνει σε καμιά υπόσχεση ή εγγύηση σχετικά με τη χρήση του υλικού σε αυτό το site απο την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη.

Περιορισμός ευθύνης
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την CARNABY, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβάνοντας εύλογα έξοδα δικηγόρου και δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.

Αποζημίωση
Με τη χρήση του Ιστότοπου αποδέχεστε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να τηρείτε αλώβητη τη Carnaby Cosmetics, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τις θυγατρικές της εταιρείες, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους επιχειρηματικούς της συνεταίρους, τους σχεδιαστές των ιστοτόπων της, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους της (συλλογικά, τα «Απαλλασσόμενα Μέρη»), από κάθε είδους και το σύνολο των αξιώσεων, αποζημιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, ευθυνών, δαπανών ή οφειλών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από: (i) οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης, (ii) κάθε τυχόν Υποβολή ή Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων λόγω προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικού απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων επί προϊόντων διανοίας τρίτου μέρους, του δικαιώματος στη δημοσιότητα ή στην ιδιωτική ζωή, ή για συκοφαντική δυσφήμιση), (iii) τη χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε Περιεχομένου ή των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο  ή μέσω του Ιστότοπου (εκτός των περιπτώσεων που η αξίωση δημιουργήθηκε λόγω προσβολής δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους από υλικό που δημιούργησε η Carnaby Cosmetics), (iv) τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας εφαρμοστέου νόμου ή σύμβασης ή όρων με κάποιο τρίτο μέρος, στα οποία υπόκεισθε, και (v) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον Ιστότοπο καθώς και την πρόσβασή σας σε αυτόν ή τη χρήση αυτού.

Συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας μαζί μας για την υπεράσπιση κάθε τέτοιου ζητήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δαπάνες σας, να αναλάβουμε αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος αφορά την αποζημίωση από εσάς.

Ζεύξη με άλλα sites
Αυτό το site μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Η CARNABY δεν ελέγχει αυτά τα sites, και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Ελέγξτε τη διεύθυνση του URL που παρέχεται στον δικό σας WWW browser για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε ακόμα σε αυτό το site της CARNABY ή αν έχετε μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.

Δικαιοδοσία
Η CARNABY ελέγχει και λειτουργεί αυτό το site από τα κεντρικά γραφεία στο Περιστέρι Αττικής. Εάν χρησιμοποιείτε το site από μια τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε να εξάγετε το υλικό στο site παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών της Ελλάδος. Κάθε διεκδίκηση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτής εκ μέρους σας θα διέπεται από τους εσωτερικούς ουσιώδεις νόμους των δικαστηρίων των Αθηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων, και συμφωνείτε οτι η δικαιοδοσία και η τοποθεσία για κάθε αγωγή που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα ή που σχετίζεται με αυτό το site θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Τροποποίηση της Ιστοσελίδας και αυτών των Όρων Χρήσης
Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η CARNABY δεν υπόσχεται οτι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η CARNABY δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Η CARNABY επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται οτι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει.

Διάφορα
Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και την CARNABY σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου της CARNABY ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ Μ.
Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την CARNABY. Η CARNABY αναγνωρίζει οτι πολλοί επισκέπτες του site μας ανησυχούν για τα στοιχεία που μας παρέχουν και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτή την Πολιτική, γι’ αυτό να την ελέγχετε περιστασιακά.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας
Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά στοιχεία για εσάς προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και προώθησης που καταβάλλουμε, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας, και για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να παραδώσουμε υλικό που είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας όπως τα αντιλαμβανόμαστε από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει και από τις δραστηριότητές σας στο site. Δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συνδυάσουμε στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies) με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε υποβάλλει παλαιότερα. Πρωταρχικός στόχος της CARNABY στη συλλογή προσωπικών στοιχείων είναι να σας προσφέρουμε μια ουσιώδη και εξατομικευμένη εμπειρία ενώ χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας και τις διαφημίσεις μας.

Κοινή Χρήση και Μεταφορά Δεδομένων
Δεν πουλάμε, μεταβιβάζουμε ούτε γνωστοποιούμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας σε τρίτα μέρη χωρίς την προγενέστερη συναίνεσή σας.

Ζεύξεις με άλλα Sites
Η CARNABY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει οτι κάθε ζεύξη στην ιστοσελίδα Carnaby.gr σας στέλνει σε ένα χρήσιμο σημείο στο Internet. Ωστόσο, οι ιστοσελίδες και οι διευθύνσεις αλλάζουν γρήγορα, και Η CARNABY δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο κάθε site με το οποίο παρέχουμε ζεύξη. Επιπλέον, διαφορετικές ιστοσελίδες έχουν διαφορετικές πολιτικές περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου του συγκεκριμένου site που επισκέπτεστε για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.

Preloader εικόνας